Acupunctuur Oost Gelderland, gevestigd aan de Nassaustraat 5-12 7121DG Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://acupunctuuroostgelderland.nl ,
 • info@acupunctuuroostgelderland.nl,
 • Nassaustraat 5-12
 • 7121DG Aalten
 • tel 06 382 102 04
 • Leentje Jeannette Harbers-Strijker is de eigenaar. 

Het Privacy beleid van Acupunctuur Oost Gelderland

Privacyverklaring Acupunctuur Oost Gelderland

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Acupunctuur Oost Gelderland, Nassaustraat 5-12, 7121 DG Aalten

Doeleinden van gebruik

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de WGBO.

Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na expliciete toestemming van betreffende cliënt, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
  Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot dossier gegevens.
  Ik heb bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van het dossier omvat de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
  De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Gegevensbeveiliging

Acupunctuur Oost Gelderland maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Je gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% gegarandeerd worden.

Bezoekersgegevens website

Bij het gebruik van de mogelijkheid om online via mijn website een afspraak te maken, heb ik een aantal gegevens nodig. Zoals je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres. Met het bedrijf waar ik deze online agenda van gebruik ( Crosssuite) heb ik een verwerkersovereenkomst. Dit bedrijf voldoet aan de strenge privacy regels.

Pas zodra je een afspraak hebt met Acupunctuur Oost Gelderland, ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en Acupunctuur Oost Gelderland. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • het verzorgen en uitvoeren van overeenkomsten en diensten;
 • het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Acupunctuur Aalten en de cliënt, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
 • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
 • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen te creëren om producten en diensten van Acupunctuur Oost Gelderland af te stemmen op interesses van klanten.
  Een bezoeker loopt op deze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Wat gebeurt er bij het overlijden van mij, met je dossier

Je dossier moet tot ik 15 jaar na de laatste behandeling bewaren, dit is per wet geregeld. Mocht ik in die periode overlijden dan neemt mijn waarnemer je dossier over. Zij/hij  neemt dan contact met je op met de vraag of zij/hij het de resterende jaren moet bewaren of dat het vernietigd moet worden

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt voor analyse van zoekgedrag en paginabezoek. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar de gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Je kan kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kan je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.
Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan je mogelijk niet volledig gebruik maken van interactieve mogelijkheden op deze website of andere sites die je bezoekt.

Wijzigen

Acupunctuur Oost Gelderland heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de website www.acupunctuuroostgelderland.nl.

Inzage en uitschrijven

Je mag Acupunctuur Oost Gelderland vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kan je Acupunctuur Oost Gelderland verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van je eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar.
Indien je geen actieve relatie met Acupunctuur Oost Gelderland meer wilt onderhouden, dan worden deze gegevens op jouw verzoek uiteraard direct uit de CRM en Mailing systemen verwijderd. Je kan dit melden via info@acupunctuuroostgelderland.nl

Let op: Vanuit de WGBO is Acupunctuur Oost Gelderland wettelijk verplicht om  cliënten dossiers gedurende 20 jaar te bewaren, terwijl andere gegevens vanwege belastingwetgeving 5 of 7 jaar bewaard dienen te worden. Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden.